Контакты
Карта

Последний этап

Книга «Последний этап»Книга «Последний этап»

Книга «Последний этап»


Иван Мирошниченко


ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП


Луганск

2008


ББК 63.3(4Укр-4Луг)621

М-64

ISBN 978-966-8827-88-5


Іван Мірошниченко. Останній етап, Луганськ: Елтон-2, 2008 - 116 с.


В книзі «Останній етап» автор розкриває ще одну сторінку історії Старобільщини. В ній йдеться про життя спецтабору для полонених польських офіцерів у 1939 - 1940 роках, про те, як вирішувалась доля та приховувалась правда їх знищення. Друга частина книги розповідає про табір полонених польських військових «Старобільськ - 2» та спільну боротьбу радянського та польського народів з німецько-фашистськими загарбниками. Книга написана на основі архівних матеріалів, спогадів учасників тих подій та численних публікацій.


ISBN 978-966-8827-88-5

© Мірошниченко I.О., 2008

© «Елтон-2», 2008


Содержание

От автора
Злодеяние
Тема прошедших и будущих десятилетий
Август - сентябрь 1939 года
Старобельский спецлагерь НКВД
Жизнь спецлагеря
О воспоминаниях Зигмунда Берлинга
Хотели добиться правды
Тайны и легенды Старобельского женского монастыря
Воспоминания свидетелей
Эдуард Александрович Стодольский
Мария Михайловна Бабич
Иван Афанасьевич Корявый
Кто и как решал судьбу польских офицеров
Немного истории
Старобельск - Харьков - последний этап
После «разгрузки»
Засекречено, но забвению не подлежит
А правда была тяжелая, чтобы ее сказать
Слухи и легенды о спецлагере
Зачем это было?
Новый контингент - «Старобельск - 2»
Советско-польское сотрудничество в годы Великой Отечественной войны
Военно-политическая ситуация
Андерса Армия
1-я польская пехотная дивизия им. Т.Костюшко
Возглавили вооруженную борьбу
Кладбище польских офицеров
Время не властно над памятью
Звучала в Старобiльську польська мова

Щиро дякую Федору Володимировичу Куценку, Валерію Володимировичу Григоренку, Олександру Федоровичу Подлєсному, Валентині Федорівні Носаль, Олександру Миколайовичу Болоту, Петру Андрійовичу Брагунцову, Юрію Едуардовичу Полулященку за спонсорську допомогу, Олені Андріївні Удовенко, Сергію Григоровичу Афанасьєвському, Тетяні Олександрівні Нотченко за допомогу при підготовці до видання цієї книжки.

Автор


ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАРИС


Іван Овсійович Мірошниченко


ОСТАННІЙ ЕТАП


Редактор І.Мірошниченко
Художній редактор Т.Нотченко
Комп’ютерний набір Л.Мацакова


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 878 від 29.03.2002 р.


Підписано до друку 4.08.2008. Формат 60 х 84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Time News Roman.
Друк різографічний. Ум.-друк. а. 6,7.
Наклад 100. Зам. № 182


Видавничо-поліграфічний центр ТОВ «Елтон-2»
91016, Луганськ, вул. Коцюбинського, 2/2; тел. 55-19-83


Надруковано ПП Пальчак А.В.
91016, Луганськ, вул. Коцюбинського, 2/2; тел. 71-86-19


Русская Православная Церковь
Николаевский Собор

Авторское право © 2012-2024.
Разработчик: Капитула Ян

Valid HTML 5
Правильный CSS!
Яндекс.Метрика