Контакты
Карта

Молитва святому равноапостольному князю Владимиру

О вели́кий уго́дниче Бо́жий, богоизбра́нный и богопросла́вленный, равноапо́стольный кня́же Влади́мире!

Ты отри́нул еси́ злове́рие и нече́стие язы́ческое, уве́ровал еси́ во Еди́наго И́стиннаго Триипоста́снаго Бо́га и, восприя́в Свято́е Креще́ние, просвети́л еси́ све́том Боже́ственныя ве́ры и благоче́стия всю страну́ Ру́сскую. Сла́вяще у́бо и благодаря́ще Премилосе́рдаго Творца́ и Спаси́теля на́шего, сла́вим, благодари́м и тя, просвети́телю наш и о́тче, я́ко тобо́ю позна́хом спаси́тельную ве́ру Христо́ву и крести́хомся во и́мя Пресвяты́я и Пребоже́ственныя Тро́ицы: то́ю ве́рою изба́вихомся от пра́ведного осужде́ния Бо́жия, ве́чнаго ра́бства диа́воля и а́дова мучи́тельства, то́ю ве́рою восприя́хом благода́ть всыновле́ния Бо́гу и наде́жду насле́дования небе́снаго блаже́нства. Ты еси́ пе́рвый вождь наш к Нача́льнику и Соверши́телю на́шего ве́чнаго спасе́ния, Го́споду Иису́су Христу́, ты еси́ те́плый моли́твенник и хода́тай о стране́ Росси́йстей, о во́инстве и о всех лю́дех. Не мо́жет язы́к наш изобрази́ти вели́чие и высоту́ благодея́ний, тобо́ю излия́нных на зе́млю на́шу, отце́в и пра́отцев на́ших и на нас, недосто́йных.

О всеблаги́й о́тче и просвети́телю наш! При́зри на не́мощи на́ша и умоли́ премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́, я́ко по не́мощем на́шим по вся дни согреша́ем, да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в се́рдце на́ше спаси́тельный страх Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же разуме́ти на́м пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стия и заблужде́ний, тща́тися же во стезя́х спасе́ния и и́стины, неукло́ннаго исполне́ния за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве.

Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Го́спода, да проба́вит нам вели́кую ми́лость Свою́, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных, от вну́тренних нестрое́ний, мятеже́й и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́, да даст па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем споспеше́ние о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь ме́жду собо́ю и единомы́слие име́ти, на бла́го же Оте́чества и Святы́я Це́ркве ве́рне подвиза́тися, да возсия́ет свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей во всех конце́х ея́, да упраздня́тся вся е́реси и раско́лы, да та́ко пожи́вше в ми́ре на земли́, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.Русская Православная Церковь
Николаевский Собор

Авторское право © 2012-2020.
Разработчик: Капитула Ян

Valid HTML 5
Правильный CSS!
Яндекс.Метрика