Контакты
Карта
Главная » Молитвы » Молитвы из книг

Молитва Божией Матери в честь иконы Ее «Нечаянная Радость»

О Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всебла́гая, гра́да … и свята́го храма сего́ Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством ко проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́ждшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием покланя́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й,- вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех - утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озлобле́ниих - соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́ждным - наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим - непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим - милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми - неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум - ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь - па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и твердую на милосе́рдие Судии́ наде́жду.

О Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися ко всем, чту́щим всечестно́е и́мя Твое́, и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние; во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до сконча́ния их во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ низпосли́; от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́; от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай; путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в нужде́ и гла́де бу́ди Пита́тельница; не иму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние; оби́димым и непра́ведно гони́мым - заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние, и всем нам - друг ко дру́гу любо́вь, мир и благоче́стие, и здра́вие с долгоде́нствием.

Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я друг ко дру́гу и положи́ им сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем детородя́щим, ско́рое пода́ждь разреше́ние; младе́нцы воспита́й; ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вных ми́ром и любо́вию огради́; безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я и всему́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и нечистоту́ па́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́; вдов бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл; от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви, и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй; преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́; сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива быти Сы́на Твоего́ умоли́, и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица, да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Русская Православная Церковь
Николаевский Собор

Авторское право © 2012-2024.
Разработчик: Капитула Ян

Valid HTML 5
Правильный CSS!
Яндекс.Метрика