Контакты
Карта
Главная » Молитвы » Молитвы из книг

Акафист Божией Матери в честь иконы Ее «Нечаянная Радость»

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, яви́вшейся иногда́ к челове́ку беззако́нну, во е́же отврати́ти его́ от пути́ нече́стия, благода́рственное пе́ние прино́сим Ти, Богороди́тельнице; Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких нас бед и грехо́в свободи́, да зове́м Ти:

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Икос 1

А́нгели и пра́ведных ду́ши удиви́шася, егда́ предста́ла еси́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом и мно́гим моле́нием хода́тайствовала еси́ о челове́це, при́сно во гресе́х пребыва́ющем; мы же, очи́ма ве́ры толи́кое Твое́ благоутро́бие зря́ще, со умиле́нием взыва́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, моли́твы всех христиа́н прие́млющая; ра́дуйся, и са́мых отча́янных гре́шников моле́ния не отверга́ющая.

Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ о них предста́тельствующая; ра́дуйся, неча́янную ра́дость спасе́ния им подаю́щая.

Ра́дуйся, предста́тельством Твои́м весь мир спаса́ющая; ра́дуйся, вся на́ша печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти всех Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющая; ра́дуйся, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая.

Ра́дуйся, избавле́ние от грехо́в всем челове́ком прине́сшая; ра́дуйся, Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 2

Ви́дящи Пресвята́я челове́ка, а́ще и беззако́нна, но на всяк день с ве́рою и упова́нием пред честно́ю Ея́ ико́ною до́лу поверга́ющагося и Арха́нгельское приве́тствие Ей принося́щаго, внят и такова́го гре́шника славосло́вию, да вси, зря́ще Ея́ Ма́тернее милосе́рдие, на Небеси́ и на земли́ вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.


Икос 2

Ра́зум челове́ческий вои́стину превосхо́дит любо́вь Твоя́ к ро́ду христиа́нскому, я́ко и тогда́ не преста́ла еси́ от хода́тайства Твоего́ о челове́це беззако́нном, егда́ Сын Твой показа́ Тебе́ я́звы гвозди́ныя, грехи́ челове́ческими Ему́ соде́янныя. Зря́ще Тя толи́ко неотсту́пную Предста́тельницу за нас, гре́шных, со слеза́ми вопие́м Ти:

Ра́дуйся, Засту́пнице Усе́рдная ро́да христиа́нскаго, от Бо́га нам дарова́нная; ра́дуйся, Путеводи́тельнице на́ша, к Небе́сному Оте́честву нас возводя́щая.

Ра́дуйся, ве́рных Огражде́ние и Прибе́жище; ра́дуйся, По́моще всех, призыва́ющих и́мя Твое́ свято́е.

Ра́дуйся, все́ми презре́нных и отве́рженных от ро́ва поги́бели исхища́ющая; ра́дуйся, тех на путь пра́вый обраща́ющая.

Ра́дуйся, непреста́нное уны́ние и мрак душе́вный отгоня́ющая; ра́дуйся, ижди́вшим от неду́га ум но́вый и лу́чший смысл подаю́щая.

Ра́дуйся, оста́вленных врача́ми на Своя́ всемо́щныя ру́це прие́млющая; ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 3

Си́ла благода́ти преизоби́ловала та́мо, иде́же умно́жися грех; да ра́дуются на Небеси́ вси А́нгели о еди́нем гре́шнице пока́явшемся, пою́ще пред Престо́лом Бо́жиим: Аллилу́иа.


Икос 3

Иму́щи к ро́ду христиа́нскому Ма́тернее милосе́рдие, всем с ве́рою и упова́нием прибега́ющим к Тебе́ подае́ши ру́ку по́мощи, Влады́чице, да вси еди́нем се́рдцем и един́ыми усты́ славосло́вие прино́сят Ти сицево́е:

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю к нам нисхо́дит Бо́жие благоволе́ние; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю и мы и́мамы вя́щшее к Бо́гу дерзнове́ние.

Ра́дуйся, я́ко во всех беда́х и обстоя́ниих на́ших прино́сиши Сы́ну Твоему́ усе́рдныя о нас моли́твы; ра́дуйся, я́ко и на́ша моли́твы прия́тными Бо́гу соде́лываеши.

Ра́дуйся, я́ко неви́димых враго́в от нас отгоня́еши; ра́дуйся, я́ко от ви́димых враго́в нас избавля́еши.

Ра́дуйся, я́ко сердца́ злых челове́к умягча́еши; ра́дуйся, я́ко от клеветы́, досажде́ния и укоре́ния нас изыма́еши.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся блага́я жела́ния на́ша исполня́ются; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 4

Бу́рю внутрь име́я грехо́вных помышле́ний, челове́к беззако́нен моля́шеся пред честно́ю ико́ною Твое́ю и, ви́дев Кровь от язв Предве́чнаго Сы́на Твоего́ пото́ками, я́коже на Кресте́, теку́щую, паде́ от стра́ха и с рыда́нием та́ко вопия́ше Ти: «Поми́луй мя, о Ма́ти милосе́рдия, да не преодоле́ет зло́ба моя́ неизре́ченныя бла́гости и милосе́рдия Твоего́, Ты бо еси́ всем гре́шником еди́на Наде́жда и Прибе́жище; преклони́ся у́бо на ми́лость, Блага́я Ма́ти, и умоли́ о мне Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́, да непреста́нно зову́ Ему́: Аллилу́иа».


Икос 4

Слы́шавше небожи́тели о чуде́снем моли́твами Твои́ми спасе́нии их земна́го ги́бнущаго бра́та, просла́виша Тя, Благосе́рдую Цари́цу Небесе́ и земли́; и мы, гре́шнии, све́давше таково́е подо́бнаго нам гре́шника заступле́ние, а́ще и недоумева́ет язы́к наш восхвали́ти Тя по достоя́нию, от глубины́ умиле́ннаго сердца́ на́шего воспева́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, Спору́чнице спасе́ния гре́шных; ра́дуйся, Взыска́ние поги́бших.

Ра́дуйся, Неча́янная гре́шных Ра́досте; ра́дуйся, па́дших Возста́ние.

Ра́дуйся, Предста́тельнице к Бо́гу, мир от бед спаса́ющая; ра́дуйся, я́ко гла́са моли́тв Твои́х бе́си трепе́щут.

Ра́дуйся, я́ко А́нгели сему́ ра́дуются; ра́дуйся, я́ко и нас, земноро́дных, си́ла моли́тв Твои́х весе́лия исполня́ет.

Ра́дуйся, я́ко те́ми от ти́ны грехо́в нас изыма́еши; ра́дуйся, я́ко пла́мень страсте́й на́ших угаша́еши.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 5

Боготе́чную звезду́ - чудотво́рную ико́ну Ма́тере Твоея́ показа́л еси́ нам, Го́споди, и́бо, взира́юще на о́браз Ея́ теле́сныма очи́ма, умо́м и се́рдцем к Первообра́зней возвыша́емся и Е́ю к Тебе́ востека́ем, пою́ще: Аллилу́иа.


Икос 5

Ви́девше А́нгели Храни́тели христиа́н, я́ко Бо́жия Ма́терь споспешеству́ет им в наставле́нии тех, заступле́нии и спасе́нии, потща́шася си́це возопи́ти Честне́йшей Херуви́м и Сла́внейшей без сравне́ния Серафи́м:

Ра́дуйся, с Сы́ном Твои́м и Бо́гом вечно ца́рствующая; ра́дуйся, Ему́ всегда́ о ро́де христиа́нстем моле́ния принося́щая.

Ра́дуйся, в христиа́нстей ве́ре и благоче́стии Наста́внице; ра́дуйся, ересе́й и тлетво́рных раско́лов Искорени́тельнице.

Ра́дуйся, от растлева́ющих ду́шу и те́ло собла́знов сохраня́ющая; ра́дуйся, от опа́сных обстоя́ний и внеза́пныя сме́рти без покая́ния и Свята́го Причаще́ния избавля́ющая.

Ра́дуйся, упова́ющим на Тя живота́ непосты́дный коне́ц да́рующая; ра́дуйся, и по сме́рти за отше́дшую на суд Госпо́день ду́шу пред Сы́ном Твои́м неотсту́пно хода́тайствующая.

Ра́дуйся, Твои́м Ма́терним предста́тельством от ве́чнаго муче́ния сию́ избавля́ющая; ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 6

Пропове́дник чу́днаго Твоего́ милосе́рдия, дарова́ннаго не́коему челове́ку беззако́нну, яви́ся святы́й Дими́трий Росто́вский, и́же, спису́я вели́кая, и сла́вная, и изря́дная де́ла Бо́жия, в Тебе́ явле́нная, предаде́ пи́сьмени и сие́ де́ло ми́лости Твоея́ в науче́ние и утеше́ние всем ве́рным, да и ти́и, во гресе́х, беда́х, ско́рбех и озлобле́ниих су́ще, мно́гажды на всяк день с ве́рою в моли́тве пред о́бразом Твои́м коле́на преклоня́ют и, тех избы́вше, вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.


Икос 6

Возсия́ нам, я́ко пресве́тлая заря́, чудотво́рная ико́на Твоя́, Богома́ти, прогоня́я тьму бед и скорбе́й от всех, с любо́вию вопию́щих Ти си́це:

Ра́дуйся, Цели́тельнице на́ша в боле́знех теле́сных; ра́дуйся, Блага́я Уте́шительнице в печа́лех на́ших душе́вных.

Ра́дуйся, скорбь на́шу в ра́дость претворя́ющая; ра́дуйся, ненаде́ющихся несумне́нною наде́ждою возвеселя́ющая.

Ра́дуйся, а́лчущих Пита́тельнице; ра́дуйся, наги́х Одея́ние.

Ра́дуйся, вдов Уте́шительнице; ра́дуйся, безма́терних сиро́т незри́мая Воспита́тельнице.

Ра́дуйся, непра́ведно гони́мых и оби́димых Засту́пнице; ра́дуйся, гоня́щих и оби́дящих правосу́дная отмсти́тельнице.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 7

Хотя́ Законода́вец Правосу́дный Госпо́дь Сам бы́ти зако́на Исполни́тель и яви́ти милосе́рдия Своего́ бе́здну, преклони́ся на усе́рдное моле́ние Твое́, Преблагослове́нная Ма́ти Де́во, о челове́це беззако́нне, глаго́ля: «Зако́н повелева́ет, да сын чтит ма́терь. Аз Сын Твой, Ты же Ма́ти Моя́: Аз Тя до́лжен чти́ти, послу́шая Твоего́ моле́ния; бу́ди у́бо, я́коже хо́щеши: ны́не проща́ются ему́ греси́ Тебе́ ра́ди». Мы же, ви́дяще такову́ю си́лу моли́твы Хода́таицы на́шей о проще́нии согреше́ний на́ших, просла́вим милосе́рдие и неизрече́нное благоутро́бие Ея́, зову́ще Богу: Аллилу́иа.


Икос 7

Но́вое ди́вное и сла́вное зна́мение всем ве́рным яви́ся, я́ко не то́кмо Матери Твое́й, но и пречи́стому Ея́ Ли́ку, на дске изображе́нному, си́лу чудотворе́ния дарова́л еси́, Го́споди; сему́ та́инству дивя́щеся, во умиле́нии сердца́ вопие́м к Ней такова́я:

Ра́дуйся, прему́дрости и бла́гости Бо́жия открове́ние; ра́дуйся, ве́ры Утвержде́ние.

Ра́дуйся, благода́ти Явле́ние; ра́дуйся, душеполе́зных зна́ний Дарова́ние.

Ра́дуйся, душевре́дных уче́ний Низложе́ние; ра́дуйся, беззако́нных на́выков нетру́дное Преодоле́ние.

Ра́дуйся, сло́во прему́дрости прося́щим да́рующая; ра́дуйся, несмы́сленныя разу́мныя соде́ловающая.

Ра́дуйся, де́тем, неудо́бь уча́щимся, ра́зум подаю́щая; ра́дуйся, ю́ности Блага́я Охрани́тельнице и Наста́внице.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 8

Стра́нное и ужа́сное виде́ние бысть не́коему челове́ку беззако́нну, показу́я ему́ бла́гость Госпо́дню, предста́тельством Богома́тере грехи́ его́ проща́ющую; сего́ ра́ди отто́ле, испра́вль свое́ житие́, поживе́ богоуго́дне. Си́це и мы, сла́вная дела́ и многоразли́чную Прему́дрость Бо́жию в ми́ре и жи́зни на́шей ви́дяще, устрани́мся земны́я суеты́ и изли́шних жите́йских попече́ний и ум и се́рдце на́ше на Небеса́ возведе́м, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.


Икос 8

Вся в вы́шних пребыва́ющи, и ни́жних ника́коже отступи́ла еси́, Премилосе́рдая Цари́це Небесе́ и земли́; а́ще бо по Успе́нии Твое́м и взошла́ еси́ на Небеса́ с Пречи́стою Твое́ю пло́тию, оба́че и гре́шныя земли́ не оста́вила еси́, явля́ющися Прича́стница Промышле́ния Сы́на Твоего́ о ро́де христиа́нстем. Сего́ ра́ди Тя по до́лгу ублажа́ем:

Ра́дуйся, сия́нием пречи́стыя души́ Твоея́ всю зе́млю просвети́вшая; ра́дуйся, чистото́ю телесе́ Твоего́ вся Небеса́ возвесели́вшая.

Ра́дуйся, Промышле́ния Сы́на Твоего́ о ро́де христиа́нстем Свята́я Служи́тельнице; ра́дуйся, о всем ми́ре усе́рдная Предста́тельнице.

Ра́дуйся, всех нас при Кресте́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая; ра́дуйся, всегда́ Ма́тернюю любо́вь к нам явля́ющая.

Ра́дуйся, всех даро́в, духо́вных и теле́сных, незави́стная Пода́тельнице; ра́дуйся, благ вре́менных Хода́таице.

Ра́дуйся, две́ри Ца́рствия Христо́ва ве́рным отверза́ющая; ра́дуйся, и на земли́ чи́стаго весе́лия сердца́ их исполня́ющая.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 9

Вся́кое естество́ А́нгельское удиви́ся де́лу Твоего́ милосе́рдия, Го́споди, я́ко дарова́л еси́ толи́ко твердую и те́плую Засту́пницу и Помо́щницу ро́ду христиа́нскому, нам неви́димо спребыва́ющу, слы́шащу же Тебе́ пою́щих: Аллилу́иа.


Икос 9

Вити́и многовеща́ннии, но не богопросве́щеннии, суесло́вят, я́ко поклоне́ние свято́му о́бразу а́ки бы поклонение и́долу есть; не разуме́ют бо, я́ко честь, свято́му о́бразу воздава́емая, на Первообра́зная восхо́дит. Мы же не то́кмо сия́ до́бре ве́дуще, но и от ве́рных челове́к о мно́гих чудотворе́ниих от Ли́ка Богома́тере слы́шаще, и са́ми поклоне́нием ему́ потре́бная ко вре́менней и ве́чней жи́зни прие́млюще, с весе́лием Богоро́дице взыва́ем:

Ра́дуйся, я́ко от свяще́ннаго Ли́ка Твоего́ чудеса́ де́ются; ра́дуйся, я́ко утаи́ся прему́дрость и благода́ть сия́ от му́дрых и разу́мных ве́ка сего́.

Ра́дуйся, я́ко откры́ся та младе́нцем в ве́ре; ра́дуйся, я́ко прославля́ющих Тя прославля́еши.

Ра́дуйся, я́ко отверга́ющих Тя пред все́ми посрамля́еши; ра́дуйся, я́ко от потопле́ния, огня́ и меча́, от смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла прибега́ющих к Тебе́ избавля́еши.

Ра́дуйся, я́ко вся боле́зни челове́честии, душе́вныя и теле́сныя, ми́лостивно врачу́еши; ра́дуйся, я́ко пра́ведный гнев Бо́жий на нас Твои́м моле́нием ско́ро утоля́еши.

Ра́дуйся, я́ко Ты еси́ ти́хое Приста́нище от бурь пла́вающим по мо́рю жите́йскому; ра́дуйся, я́ко и по конце́ жите́йскаго пла́вания на́шего наде́жно приво́диши нас в необурева́емую страну́ Ца́рствия Христо́ва.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 10

Спасти́ хотя́ челове́ка не́коего беззако́нна от заблужде́ния жи́зненнаго пути́ его́, ди́вное виде́ние от пречестны́я ико́ны Твоея́ показа́ла еси́ ему́, Преблагослове́нная, да, чу́до ви́дя, пока́ется и, из глубины́ грехо́вныя милосе́рдым промышле́нием Твои́м воздви́гнутый, вопие́т Бо́гу: Аллилу́иа.


Икос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ притека́ющим, и́бо Небесе́ и земли́ Творе́ц, всели́выйся во утро́бу Твою́ и от Тебе́ роди́выйся, яви́ Тя, Присноде́ву, стра́жа де́вства, чистоты́ и целому́дрия и сосу́д вся́кия доброде́тели и всех возглаша́ти Тебе́ научи́:

Ра́дуйся, Сто́лпе и Огражде́ние де́вства; ра́дуйся, чистоты́ и целому́дрия незри́мая Охрани́тельнице.

Ра́дуйся, до́брая де́вам Наста́внице; ра́дуйся, неве́ст Блага́я Украси́тельнице и Спору́чнице.

Ра́дуйся, всежела́нное Соверше́ние благи́х супру́жеств; ра́дуйся, матере́й детородя́щих ско́рое Разреше́ние.

Ра́дуйся, младе́нцев Воспита́ние и благода́тное Охране́ние; ра́дуйся, безча́дных роди́телей плода́ми ве́ры и Ду́ха веселя́щая.

Ра́дуйся, матере́й скорбя́щих Утеше́ние; ра́дуйся, та́йное Весе́лие чи́стых дев и вдови́ц.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 11

Пе́ние всеумиле́нное принося́ще Ти, недосто́йнии, про́сим Тебе́, Де́во Богоро́дице: не пре́зри гла́са рабо́в Твои́х, к Тебе́ бо в напа́стех и ско́рбех прибега́ем и пред Тобо́ю в беда́х на́ших сле́зы пролива́ем, пою́ще Богу: Аллилу́иа.


Икос 11

Светопода́тельную свещу́, су́щим во тьме греха́ и юдо́ли пла́ча яви́вшуюся, зрим Святу́ю Де́ву; духо́вный бо огнь моли́тв Свои́х, наставле́ния и утеше́ния возжига́ющи, приво́дит к Све́ту Невече́рнему всех, воззва́нии почита́ющих Ю си́ми:

Ра́дуйся, Луче́ от Со́лнца Пра́вды - Христа́ Бо́га на́шего; ра́дуйся, нечи́стую со́весть просвеща́ющая.

Ра́дуйся, та́йная и неудо́бь предви́денная вся до́бре ве́дущая и и́мже подоба́ет сказу́ющая; ра́дуйся, лжи́вых прови́дцев и су́етная гада́ния посрамля́ющая.

Ра́дуйся, в час недоуме́ний мысль бла́гу на се́рдце полага́ющая; ра́дуйся, в посте́, моли́тве и богомы́слии пребыва́ющим при́сно спребыва́ющая.

Ра́дуйся, ве́рных па́стырей Це́ркве ободря́ющая и вразумляющая; ра́дуйся, богобоя́зненных и́ноков и и́нокинь при́сное Утеше́ние.

Ра́дуйся, ка́ющихся пред Бо́гом гре́шников непосты́дная Засту́пнице; ра́дуйся, всех христиа́н те́плая Хода́таице.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 12

Благода́ть Боже́ственную испроси́ нам у Сы́на Твоего́ и Бо́га, простри́ нам ру́ку по́мощи, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь, да не поги́бнем лю́те, без покая́ния, но приими́ нас в ве́чныя кро́вы, Богороди́тельнице, да ра́дующеся пое́м Бо́гу, Тобо́ю нас спаса́ющему: Аллилу́иа.


Икос 12

Пою́ще неизрече́нное Ма́тернее Твое́ милосе́рдие к челове́ку беззако́нну, восхваля́ем Тя вси, я́ко тве́рдую Предста́тельницу за нас, гре́шных, и поклоня́емся Тебе́, о нас моля́щейся; ве́руем бо и упова́ем, я́ко испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га блага́я вре́менная и ве́чная всем, с любо́вию вопию́щим Ти си́це:

Ра́дуйся, всех наве́тов и искуше́ний, от ми́ра, пло́ти и диа́вола находя́щих, попра́ние; ра́дуйся, неча́емое примире́ние ожесточе́нно вражду́ющих.

Ра́дуйся, недове́домое исправле́ние нераска́янных гре́шников; ра́дуйся, изнемога́ющих от уны́ния и печа́ли ско́рая Уте́шительнице.

Ра́дуйся, благода́тию смире́ния и терпе́ния нас снабдева́ющая; ра́дуйся, клятвопреступле́ний и непра́ведных стяжа́ний всенаро́дное обличе́ние.

Ра́дуйся, от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огражда́ющая; ра́дуйся, от па́губных начина́ний и несмы́сленных пожела́ний нас незри́мо отвраща́ющая.

Ра́дуйся, во благи́х наме́рениих на́ших при́сная Споспе́шнице; ра́дуйся, в час кончи́ны всем нам Помо́щнице.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 13

О Всепе́тая Ма́ти, невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая и Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая! Ны́нешнее приими́ пе́ние, вся на́ша печа́ли на ра́дость преложи́ и от вся́кия изба́ви напа́сти всех и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.


Кондак 13

О Всепе́тая Ма́ти, невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая и Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая! Ны́нешнее приими́ пе́ние, вся на́ша печа́ли на ра́дость преложи́ и от вся́кия изба́ви напа́сти всех и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.


Кондак 13

О Всепе́тая Ма́ти, невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая и Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая! Ны́нешнее приими́ пе́ние, вся на́ша печа́ли на ра́дость преложи́ и от вся́кия изба́ви напа́сти всех и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.


Икос 1

А́нгели и пра́ведных ду́ши удиви́шася, егда́ предста́ла еси́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом и мно́гим моле́нием хода́тайствовала еси́ о челове́це, при́сно во гресе́х пребыва́ющем; мы же, очи́ма ве́ры толи́кое Твое́ благоутро́бие зря́ще, со умиле́нием взыва́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, моли́твы всех христиа́н прие́млющая; ра́дуйся, и са́мых отча́янных гре́шников моле́ния не отверга́ющая.

Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ о них предста́тельствующая; ра́дуйся, неча́янную ра́дость спасе́ния им подаю́щая.

Ра́дуйся, предста́тельством Твои́м весь мир спаса́ющая; ра́дуйся, вся на́ша печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти всех Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющая; ра́дуйся, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая.

Ра́дуйся, избавле́ние от грехо́в всем челове́ком прине́сшая; ра́дуйся, Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, яви́вшейся иногда́ к челове́ку беззако́нну, во е́же отврати́ти его́ от пути́ нече́стия, благода́рственное пе́ние прино́сим Ти, Богороди́тельнице; Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких нас бед и грехо́в свободи́, да зове́м Ти:

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.


Русская Православная Церковь
Николаевский Собор

Авторское право © 2012-2024.
Разработчик: Капитула Ян

Valid HTML 5
Правильный CSS!
Яндекс.Метрика